שמות הקב"ה

שמות הקודש של הקב"ה

1.  י-ה-ו-ה

2.  א-ד-נ-י

3.  א-ל

4.  א-ל-ו-ה

5.  א-ל-ה-י-ם

6.  א-ה-י-ה

7.  ש-ד-י

(8. צבא-ות)

י-ה-ו-ה

 1. כך נכתב אבל אינו נקרא. קריאתו: א-ד-נ-י. אֲדֹנָי

 2. שם זה הוא התגלותו של הקב"ה בספירת החסד.

 3. שם זה הוא "רחמים" (לעומת "אלוה-ים" שהוא בדין)

 4. בתפילה יש לכוון: היה - הווה - ויהיה

 5. נהוג לכתוב: הוי'ה כדי לא לכתוב את האותיות המקוריות

 6. שם נגזר משם זה הוא: יה. (כמו הללו-יה)

 7. ישנם 12 צירופי אותיות י-ה-ו-ה (ראה טבלת צירופים)

 8. השם עצמו נכתב בצורות "מילויים" שונות. (מילוי: כל אות נכתבת באותיותיה המלאות. כגון: י-ה-ו-ה: יו"ד. ה"א. ו"ו. ה"א. כל מילוי בעל גימטריה ופירוש שונה. (ראה טבלת מילויים)

טבלת הצירופים של אותיות י-ה-ו-ה

טבלת המילויים של אותיות י-ה-ו-ה

 1. השם המקורי:         י-ה-ו-ה

 2. ניתן לכתוב את האות י' אך ורק כך:  יו"ד

 3. האות ה' יכולה להכתב: ה"א. ה"ה. ה"י.

 4. האות ו' יכולה להכתב: ו"ו. וא"ו. וי"ו.

 5. יש והשם נכתב במילוי יודי"ן כלומר: יו"ד. ה"י. וי"ו. ה"י. שאז כל שמות האותיות נכתבים עם האות י'.

 6. יש והשם נכתב במילוי אלפי"ן כלומר: יו"ד. ה"א. וא"ו. ה"א. שאז כל שמות האותיות נכתבים עם האות א'.

 7. יש והשם נכתב במילוי ההי"ן כלומר: יו"ד. ה"ה. ו"Xו. ה"ה. שאז שמות האותיות נכתבים עם האות ה'.

 8. שמות המילויים העיקריים והחשובים ביותר: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. ראה הסבר בהמשך

 9. לשם הוי' מילויים רבים. הדבר נובע מכך ששלשת אותיותיו (מלבד האות יו"ד) ניתנות למילוי בשלשה אופנים כל אחת. אות ה' (הראשונה והאחרונה) מתמלאות באופנים הבאים: ה"י, ה"ה ו - ה"א. האות ו' מתמלאת באופנים הבאים: וי"ו, וא"ו ו - ו"ו. בסה"כ ניתן למלא את שם הוי' ב 27 אופנים שונים, העולים לחשבון 13 מספרים שונים. מתוכם ארבעה מילויים הם העיקריים, אלה מופיעים בתיאור סדר ההשתלשות ובריאת העולמות, ותופסים מקום מרכזי בהבנת יחסים בין דברים שונים בעבודת ה'.

 10. כל המילויים האפשריים עולים לחשבונות הבאים שהם 13 מספרים:

 1. ע"ב-72,                             אפשריות:  1

 2. ס"ז-67,                             אפשרויות: 2

 3. ס"ג-63,                             אפשרויות: 3

 4. ס"ב-62,                             אפשרויות: 2

 5. נ"ח-58,                             אפשרויות: 4

 6. נ"ז-57,                             אפשרויות: 2

 7. נ"ד-54,                             אפשרויות: 3

 8. נ"ג-53,                             אפשרויות: 3

 9. נ"ב (ב"ן)-52,                     אפשרויות: 1

 10. מ"ט-49,                           אפשרויות: 2

 11. מ"ח-48,                           אפשרויות: 2

 12. מ"ה-45,                           אפשרויות: 1

 13. מ"ד-44.                           אפשרויות: 1

סכ"ה 13 מילויים​ שונים.              סכ"ה 27 צירופי מילויים

ראה הטבלה מפורטת

שם ע"ב

שם ע"ב נוצר משם הוי"ה במילוי יו"דין: יו"ד ה"י וי"ו ה"י. מילוי יו"דין מורה על החכמה, וזהו שארבע אותיות שם הוי"ה בצירוף זה הם במילוי יו"ד, ששם זה מורה על החכמה. בעולמות שם זה מתאים לעולם העקודים. שם זה ששייך לעניין החכמה לא שייך עניין שבירת הכלים כאמור "ימותו ולא בחכמה". שם זה הוא כנגד ספירת חכמה, וכנגד אבא עילאה בעולם האצילות.

שם ס"ג

שם ס"ג נוצר משם הוי"ה במילוי כזה: יו"ד ה"י וא"ו ה"י. שם זה הוא גם במילוי יו"דים, מלבד הוא"ו שהוא במילוי אלפ"ין, לפי ששם זה מורה על ספירת הבינה שגם היא בתכלית הביטול, שכן חכמה ובינה הם "תרין ריעין דלא מתפרשין". אות הוא"ו של מילוי זה הוא במילוי אלפי"ם, שכן אות וא"ו בשם ב"ן מורה על התחלת המשכת הבינה, כפי שנעשית מקור למידות, ואז היא בבחינת מציאות. וזהו שבינה דינין מתערין מינה בסופה. מת שם זה שייך לעולם הנקודים ולעולם התוהו, ובו הייתה שבירת הכלים. שם זה הוא כנגד ספירת הבינה, וכנגד אמא עילאה בעולם האצילות.

 

שם מ"ה

ערך מורחב – שם מ"ה

שם מ"ה נוצר משם הוי"ה במילוי אל"פין: יו"ד ה"א וא"ו ה"א. שם זה הוא כנגד זעיר אנפין, שכן אל"ף מורה על כללות ענין ההמשכה. שם זה הוא כנגד עולם הברודים, וכנגד עולם התיקון וכנגד עולם האצילות. מ"ה הוא הגימטריא של "אדם", ושם זה מורה על הביטול שיש באדם. בפרצופי עולם האצילות גופא שם זה הוא כנגד זעיר אנפין.

 

שם ב"ן

שם ב"ן הוא מילוי של שם הוי"ה במילוי ה"הין: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. שם ב"ן הוא במלכות ולכן הוא במילוי האות ה"ה, שהמילוי הוא כמו עצם האות, שזה מורה על צמצום ומיעוט האור בבחינת המלכות. שם זה הוא כנגד עולמות בי"ע, העולמות שנפלו בשבירת הכלים. ב"ן הוא הגימטריא של "בהמה", ושם זה מורה על התוקף והכוח שיש בבהמה. שם זה הוא כנגד ספירת המלכות.

מכונה גם 'המילוי הכפול', מפני שמילוי כל אות שווה לאות עצמה.שם זה הוא השם של עולם התהו לאחר שנשבר. העבודה בעולם הזה היא להעלות את שם ב"ן, הניצוצות של עולם התהו, לקדושה. דבר זה נמשך על ידי המשכת שם מ"ה וייחודו עם שם ב"ן. שרשו של שם ב"ן במקום גבוה יותר, בעולם התהו, אך מכיוון שהוא נפל בשבירת הכלים - בעולם הזה שם מ"ה יותר גבוה.